चाल रे मनवा श्याम धणी क द्वार lyrics

चाल रे मनवा श्याम धणी क द्वार lyrics

तर्ज:-राजस्थानी घूघरी

चाल रे मनवा श्याम धणी क द्वार
तेरी बिगङी बात बनायसी जी बाबो श्याम।।टेर।।

श्याम धणी को ठाडो है दरबार
तन्न चरणां म लिपटायसी जी बाबो श्याम।।१।।

माॅग श्याम स जो भी है दरकार
तेरी सगली आश पुरायसी जी बाबो श्याम।।२।।

श्याम जिसो ना मिलसी दूजो यार
तेरी लागी प्रीत निभायसी जी बाबो श्याम।।३।।

काम पङै जद आधी रात पुकार
यो तो भाग्यो भाग्यो आयसी जी बाबो श्याम।।४।।

श्याम उतारै तेर सिर को भार
तेर मन का फूल खिलायसी जी बाबो श्याम।।५।।

“बिन्नू” तेरो साॅवरियो दिलदार
तेरा बेङा पार लगायसी जी बाबो श्याम।।६।।

1 thought on “चाल रे मनवा श्याम धणी क द्वार lyrics”

Leave a comment