रखवाला-प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला

तर्ज : खाटूवाला खाटूवाला. रखवाला-प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला,कदम-२ पर रक्षा करता, घर-२ करे उजाला।। टेर।। निशदिन तेरा ध्यान लगाऊँ …

Read more