चाकरियो मिलबा आयो जी सांवरिया ।

चाकरियो मिलबा आयो जी सांवरिया

तर्ज – खाटू को श्याम रंगोलो

चाकरियो मिलबा आयो जी सांवरिया

सुण सुण थार नाम को डंको
नाम का डंको-थार नाम को डंको
दरशन करवा आयो जी सांवरिया
चाकरियो… ।।

सेवा मँ थार अणगिण चाकर
अणगिण चाकर – थार अणगिण चाकर
उण में जुड़वा आयो जी सांवरिया
चाकरियो… ।।

दरश करांगा नित सेवा करांगा
सेवा करांगा नित दरश करांगा
‘नन्दू’ रूतवो भायो जी सांवरिया
चाकरियो… ।।

Leave a comment